2015

1. Колосов А.І. Вища математика для економістів: у 2-х модулях. Модуль 2: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”) / А. І. Колосов, А. В. Якунін, Ю. В. Ситникова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. − Х.: ХНУМГ, 2014. − 237 с.

Частина 2, Частина 3

2. Бізюк В.В. Вища математика. Модуль 1. конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології) [текст]. / В.В. Бізюк, – Х.: ХНУМГ, Харків, 2015. – 114 с.

2014

1. Колосов А.І. Вища математика для економістів: у 2-х модулях. Модуль 1: конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”) / А. І. Колосов, А. В. Якунін, Ю. В. Ситникова; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. − Х.: ХНУМГ, 2014. − 237 с.

Частина 2, Частина 3

 2012

1. Колосов А.І. Кратні та поверхневі інтеграли в презентаціях: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”) / А. І. Колосов, А. В. Якунін, С. М. Ламтюгова. − Х.: ХНАМГ, 2012. − 96 с.

Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5

2. Данилевський М.П. Елементи обчислювальної математики: Конспект лекцій з дисципліни “Вища математика ІІ” (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”), з дисципліни “Вища математика” (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 “Електромеханіка”) / М. П. Данилевський, А. В. Якунін, Г. А. Кузнецова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 156 с.

Частина 2

3. Якунін А.В. Методичні вказівки з дисципліни “ Вища математика ІІ ” (для практичних занять та самостійної роботи студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А.В. Якунін. − Х.: ХНАМГ, 2012. − 107 с.

Частина 2

4. Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу "Системы управления базами данных" (для студентов 3 – 4 курсов заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 - «Менеджмент») / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва.; сост.: С. М. Мордовцев. - Х.: ХНАГХ, 2012. - 30 с.

5. Бізюк В.В. Збірник задач з алгебри (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань) [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова, О.Ф. Гревцова. – Х.: ХНАМГ, Харків, 2012. – 54 с.

6. Бораковський О. В.  Конспект лекцій з курсу «Вища математика»: (модуль ІІ). (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / О. В. Бораковський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. –Х.: ХНАМГ, 2012. –  64 с.

 2011

1. Якунін А.В. Вища математика ІІ : Конспект лекцій для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит”. / А. В. Якунін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. − Х.: ХНАМГ, 2011. − 140 с.

Частина 2

2. Теорія ймовірностей і математична статистика: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 „Економіка підприємства” і 6.030509 “Облік і аудит”) / А. І. Колосов, Ю. Є. Печеніжський, С. О. Станішевський, А. В. Якунін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. − Х.: ХНАМГ, 2011. − 128 с.

Частина 2

3. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб. / С. О. Станішевський, А. В. Якунін, В. С. Ситникова та ін.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. –
ISBN 978-966-695-165-9
Модуль 3: Числові та функціональні ряди. Функції декількох змінних. Елементи теорії поля. Криволінійні та поверхневі інтеграли. Рівняння математичної фізики / В. В. Бізюк, А. В. Якунін. – 2011. – 383 с.
ISBN 978-966-695-219-9

Частина 2, Частина 3, Частина 4

4. Данилевський М.П. Основи сферичної геометрії та тригонометрії: навч.посібник / М.П. Данилевський, А.І. Колосов, А.В. Якунін; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. − Х.: ХНАМГ, 2011. − 92 с.
ISBN 978-966-695-213-7

Частина 2

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Інформаційні системи і технології в обліку" (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад: С.М. Мордовцев – Х.: ХНАМГ, 2011. – 22 с.

6. Методические указания к выполнению лабораторных робот по курсу «Информационные системы и технологии в учете» (для слушателей второго высшего образования факультета последипломного образования и заочного обучения специальности 7.050106 "Учет и аудит") / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва; сост. С.М. Мордовцев -Х.: ХНАГХ, 2011. - 37 с.

7. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Системы управления базами данных» (для студентов 4 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент» специальности «Менеджмент организаций») / Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва.; сост. С.М. Мордовцев. - Х.: ХНАГХ, 2011. - 18 с.

8. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"). / Харк. нац. акад. міськ. гос-ва; уклад.: С.М. Мордовцев – Х.: ХНАМГ, 2011 – 40 с.

2010

1. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб. / С.О. Станішевський, А.В. Якунін, В.С. Ситникова та ін.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. –
ISBN 978-966-695-165-9
Модуль 2: Інтегральне числення функцій однієї змінної. Диференціальні рівняння. Операційне числення. Елементи варіаційного числення / С.О. Станішевський, А.В. Якунін, А.О. Володченко. – 2010. – 350 с.
ISBN 978-966-695-166-6

Частина 2, Частина 3, Частина 4

2. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина шоста: Операційне числення. Варіаційне числення: Дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: А. І. Колосов, А. В. Якунін, Ю. В. Ситникова – Х.: ХНАМГ, 2010. – 84 с.

3. Колосов А.І.,  Якунін А.В.,  Ламтюгова С.М. Аналітична геометрія у презентаціях. Частина ІI: Аналітична геометрія у просторі: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. – Х: ХНАМГ, 2010. – 79 с.

Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5

4. Бізюк В.В. Методичні вказівки з математики (для слухачів підготовчих курсів центру довузівської підготовки і абітурієнтів, які готуються до проходження зовнішнього незалежного оцінювання якості знань) [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова О.Ф. Гревцова. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 55с.

5. Бораковський О. В.  Вища математика: конспект лекцій, модуль І (для студентів 1-го курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (ЕОНС)») / О. В. Бораковський; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 105 с.

Частина 2

 

2009

1. Вища математика для електротехніків: у 3-х модулях: навч. посіб. / С.О. Станішевський, А.В. Якунін, В.С. Ситникова та ін.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. –
ISBN 978-966-695-165-9
Модуль 1: Аналітична геометрія на площині. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Лінійна та векторна алгебра. Площина та пряма у просторі. Комплексні числа та функції / С.О. Станішевський, А.В. Якунін, В.С. Ситникова. – 2009. – 308 с.
ISBN 978-966-695-123-9

Частина 2, Частина 3, Частина 4

2. Колосов А.І.,  Якунін А.В.,  Ламтюгова С.М. Аналітична геометрія в презентаціях. Частина перша: Аналітична геометрія на площині: Навчальний посібник для студентів економічних і технічних спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2009. – 68 с.

Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5

3. Ряди та їх застосування: Методичні рекомендації та дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології” спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. / Укл.: С.О. Станішевський, С.М. Мордовцев, А.В. Якунін, Л.О. Бистрова, В.С. Ситникова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 123 с.

Частина 2

4. Колосов А.І., Якунін А.В., Ситникова Ю.В. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина п’ята: Теорія поля. Поверхневі інтеграли: Дидактичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальностей “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 81 с.

2008

1. Бізюк В.В., Якунін А.В. Спеціальні розділи вищої математики для електротехніків: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 300 с.
ISBN 966-695-098-7

Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5

2. Колосов А.І., Якунін А.В., Ситникова Ю.В. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина четверта: Кратні та криволінійні інтеграли. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 152 с.

3. Бізюк В.В. Готуємось до тестування з математики [текст]. / В.В. Бізюк, Л.М. Александрова О.Ф. Гревцова, Т.В. Оксенич. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 176 с.

4. O.V.Borakovskiy, O.I.Ropavka. Handbook for problem solving in Higher Mathematics. – Kharkіv: KNMA, 2008. – 195 p.

Частина 2, Частина 3

2007

1. Колосов А.І., Якунін А.В., Ситникова Ю.В. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина третя: Функціональні ряди: Навчальний посібник для студентів економічних і технічних спеціальностей. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 132 с.

2006

1. Колосов А.І., Якунін А.В., Наземцева Л.В. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина перша (для студентів спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства"). – Харків: ХНАМГ, 2006. – 144 с.

Частина 2

2. Колосов А.І., Якунін А.В., Наземцева Л.В. Збірник тестових завдань з вищої математики. Частина друга (для студентів спеціальностей 7.050106 "Облік і аудит", 7.050107 "Економіка підприємства"). – Харків: ХНАМГ, 2006. – 110 с.

3. Бізюк В.В. Елементи теорії поля [текст]. / В.В. Бізюк. – Х.: ХНАМГ, 2006. – 76 с.

Частина 2, Частина 3, Частина 4

2004

1. Бізюк В.В. Елементи операційного числення (конспект лекцій з вправами для самостійної роботи) [текст]. / В.В. Бізюк, А.В. Якунін. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 88 с.

Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5

2002

1. Бізюк В.В. Елементи математичної фізики (конспект лекцій з вправами для самостійної роботи для студентів технічних спеціальностей) [текст]. / В.В. Бізюк, А.В. Якунін. – Х.: ХДАМГ, 2002. – 132 с.

2000

1. Гиперболические функции и их приложения (Конспект лекций с задачами для самостоятельной работы для студентов технических специальностей и иностранных студентов) / Сост.: Печенежский Ю.Е., Якунин А.В. – Харьков: ХГАГХ, 2000. – 94 с.

2. Бізюк В.В. Елементи варіаційного числення (конспект лекцій з вправами для самостійної роботи) [текст]. / В.В. Бізюк, М.П. Данилевський, А.В. Якунін.– Х.: ХДАМГ, 2000. – 80 с.

 Частина 2, Частина 3, Частина 4, Частина 5


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 765 гостей та користувачі відсутні