Бібліометрика науковців кафедри вищої математики

Автор  Наукові публікації  в Google Scholar 
Коваленко Людмила Борисівна - завідувач кафедрою, доцент, кандидат фізико-математичних наук  Профіль у Google Scholar
Бізюк Валерій Васильович - доцент, кандидат технічних наук  Профіль у Google Scholar
Вороновська Лариса Петрівна - доцент, кандидат педагогічних наук Профіль у Google Scholar
Ламтюгова Світлана Миколаївна - доцент, кандидат фізико-математичних наук Профіль у Google Scholar
Мордовцев Сергій Михайловичдоцент, кандидат технічних наук  Профіль у Google Scholar
Ситникова Юлія Валеріївна - доцент, кандидат педагогічних наук  Профіль у Google Scholar
Якунін Анатолій Вікторович - доцент, кандидат технічних наук  Профіль у Google Scholar
Кузнецова Ганна Анатоліївна - старший викладач  Профіль у Google Scholar

 

Наукові публікації викладачів кафедри за попередні роки

Автореферати дисертацій

1. Ситникова Ю.В. Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. В. Ситникова; НАПН України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти". - К., 2013. - 20 c. - укp.
Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)212.1 р3

2. Ламтюгова С.М. Математичне моделювання та чисельний аналіз методом R-функцій задач обтікання тіл в'язкою нестисливою рідиною [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / С.М. Ламтюгова; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2016. - 22 с.
Рубрикатор НБУВ: В253.320.56.022,022

Монографії

1. Ситникова Ю. В. Гендерні засади майбутнього сучасного керівника як передумова формування гендерносприятливого мікроклімату організації / Ю. В. Ситникова // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики : монографія / за ред. Т.О.Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 213-222.

Наукові статті

 2015 рік

1. Lamtyugova S.N. Numerical analysis of the external slow flows of a viscous fluid using the R-function method / S.N. Lamtyugova, M.V. Sidorov // Journal of Engineering Mathematics, 2015. – V. 91, No. 1. – P. 59–79. Scopus

(DOI:10.1007/s10665-014-9746-x).

2. Ситникова Ю.В. Гендерна освіченість сучасного математики як шлях вдосконалення його педагогічної майстерності / Ю. В. Ситникова // Гендерна парадигма освітнього простору / За заг. ред. Дороніної Т.О. – Кривий Ріг : ВЦ КГПІ ДВНЗ «КНУ». – 2015. – С. 125–131.

3. Ситникова Ю. В. Впровадження методу проектів заняттях з вищої математики / Ю. В. Ситникова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 35. Том IХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис,2015. – С. 266-273.

4. Ламтюгова С.Н. Применение итерационных методов к расчету обтекания тел стационарным потоком вязкой жидкости / С.Н. Ламтюгова // Радиоэлектроника и информатика. – 2015. – №2. – С. 50–57.

2014 рік

 1. Ламтюгова С.Н. Математическое моделирование задач обтекания в цилиндрической системе координат / С.Н. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Сер. Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. – 2014. –№1105, вип. 24. – С. 111–121.

2. Колосова С.В. Об одном методе численного анализа вязких течений, усложненных массообменом (задача обтекания) / С.В. Колосова, С.Н. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Радиоэлектроника и информатика. – 2014. – №1 (64). – С. 25–30.

 3. Lamtyugova S.N. Numerical analysis of the problem of flow past a cylindrical body applying the R-functions method and the Galerkin method / S.N. Lamtyugova, M.V. Sidorov // Econtechmod. – 2014. – Vol. 3, No. 3. – P. 43 50.

4. Ситникова Ю. В. Гендерні засади підвищення самоефективності майбутнього сучасного керівника як передумова формування гендерно-сприятливого мікроклімату організації / Ю. В. Ситникова // Освітній менеджмент: проблеми теорії та практики : монографія / за ред. Т.О.Дороніної. – Кривий Ріг : ТОВ ВНП «Інтерсервіс», 2014. – С. 213-222.

2013 рік

1. Мордовцев С.М. Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите / С.М. Мордовцев, Е.А. Андренко,  // БІЗНЕСІНФОРМ, 2013. – № 2. – С. 200–203.

2. Бизюк В.В. Учет скорости деформации при импульсном нагружении [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк. / Вестник Херсонского национального технического университета.   2013 (47).   С.51-53.

2012 рік

1. Ламтюгова С.М. Застосування методу R-функцій до розрахунку зовнішніх повільних течій в’язкої рідини / С.М. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Відбір і обробка інформації. – 2012. – № 36(112). – С. 56–62.

2. Ламтюгова С.Н. Математическое моделирование линеаризованных задач обтекания в сферической и цилиндрической системах координат / С.Н. Ламтюгова // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – №1. – С. 112–122.

3. Ламтюгова С.Н. Математическое моделирование стационарного обтекания цилиндрического тела вязкой жидкостью / С.Н. Ламтюгова // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. – № 2. – С.57–65.

4. Колосова С.В. Применение итерационных методов к решению внешних задач гидродинамики / С.В. Колосова, С.Н. Ламтюгова, М.В. Сидоров // Радиоэлектроника и информатика. – 2012. – №3. – С. 13–17.

5. Ситникова Ю. В. Впровадження дискусії в педагогічний експеримент з майбутніми менеджерами у процесі формування їх професійної культури / Ю. В. Ситникова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2012. – № 65. – С.162–165.

6. Ситникова Ю. В. Побудова моделі професійної культури майбутніх менеджерів / Ю. В. Ситникова // Гуманітарний вісник. Тематичний випуск : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2012. – Додаток 1 до Вип. 27. Том III (36). – С. 194–200.

2011 рік

1. Ситникова Ю. В. Формування професійної культури майбутніх менеджерів засобами рольової гри в ході педагогічного експерименту / Ю. В. Ситникова // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Тематичний випуск: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2011. – Додаток 2 до № 3, том VIII (33). – С. 309–315.

2007 рік

1. Бизюк В.В. Скоростной удар по тонкостенным конструкциям [текст]. / А.В. Бизюк, В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный. // Вісник Харківського національного університету. – 2007. – №775. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», вип. 7. С.29 – 35.

2006 рік

1. Ситникова Ю. В. Висвітлення специфіки орієнтацій у студенток / Ю. В. Ситникова // Вісник Львівського державного університету. Серія педагогічна. Тематичний випуск : Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді у контексті громадського суспільства. – 2006. – Вип. 21. (Ч. 1.) – С. 282–288.

2. Бизюк В.В. Совмещенные технологии обработки материалов интенсивными источниками давления и температур [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г.Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета. – 2006.   2(25).   С. 57-60.

2005 рік

1. Ситникова Ю. В. Формування ціннісних орієнтацій позааудиторній діяльності / Ю. В. Ситникова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. праць. / За заг. ред. Г. Є. Гребенюка; Мін-во мистецтва і туризму України. Луганськ. держ. ін-т. культури і мистецтв, Обл. метод. кабінет учб. закладів мистецтва та культури. – Харків : Стиль Іздат, 2005. – С. 165–171.

2. Ситникова Ю. В. До питання формування професійної культури у студентської молоді / Ю. В. Ситникова // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. праць. – Харків – Луганськ : Стиль Іздат, 2005. – Вип. 4 (2005). – С. 60–64.

3. Бизюк В.В. Локальное ударно-импульсное нагружение тонкостенных элементов конструкций [текст]. / В.В. Бизюк, А.В. Колодяжный, В.Г. Ярещенко. // Вестник Херсонского национального технического университета – 2005.   2(22). – С. 53-57.

2004 рік

1. Minakova, L.B. Resonant absorption in waveguides containing lossy dielectric inserts / L.B. Minakova, L.A. Rud' // Radiotekhnika i Elektronika, 2004. – V. 49 (2). – Pp. 141-146. Scopus
ISSN: 00338494

2. Minakova, L.B. Resonant absorption in waveguides containing lossy dielectric inserts / L.B. Minakova, L.A. Rud' // Journal of Communications Technology and Electronics, 2004. – V. 49 (2). – Pp. 125-129. Scopus
ISSN: 10642269

2003 рік

1. Minakova, L.B. Algorithms of analysis and synthesis of rejection cells based on the partially filled H-plane stubs in rectangular waveguide / L.B. Minakova, L.A. Rud' // Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), 2003. – V. 60 (3-4). – Pp. 10-17. Scopus
ISSN: 00402508
DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v60.i34.20

2. Minakova, L.B. Resonance absorption in single and cascaded lossy waveguide-dielectric resonators / L.B. Minakova, L.A. Rud' // Microwave and Optical Technology Letters, 2003. – V. 36 (2). – Pp. 122-126. Scopus
ISSN: 08952477
DOI: 10.1002/mop.10694

2002 рік

1. Minakova, L.B. A spectral approach to the synthesis of dielectric waveguide rejection resonators / L.B. Minakova, L.A. Rud' // Journal of Communications Technology and Electronics, 2002. – V. 47 (5). – Pp. 507-512. Scopus
ISSN: 10642269

2. Minakova, L.B. A spectral approach to the synthesis of dielectric waveguide rejection resonators / L.B. Minakova, L.A. Rud' // Radiotekhnika i Elektronika, 2002. – V. 47 (5). – Pp. 564-569. Scopus
ISSN: 00338494

1999 рік

1. Minakova, L.B. Investigation of partially filled rectangular waveguides with account of dielectric losses / L.B. Minakova // Telecommunications and Radio Engineering (English translation of Elektrosvyaz and Radiotekhnika), 1999. – V. 53 (1). – Pp. 78-84. Scopus
ISSN: 00402508

2. Kolosov, A.I.; Mazur, O.M. On bilateral approximations in solving some nonlinear problem of the theory of localization and creation of structures in gas dynamics. Zbl  0937.34018. Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 1999, No.6, 22-25 (1999). ZbMath

1998 рік

1. Kolosov, A.I.; Mazur, O.M. On a singular boundary value problem arising in nonlinear field theory. Zbl  0931.34013. Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauky 1998, No.11, 34-37 (1998). ZbMath

1997 рік

1. Kadets, M.I. Continuation of a linear operator to an involution operator / M.I. Kadets, K.É Kaibkhanov // Mathematical Notes, 1997. – V. 61 (5–6). – Pp. 561-565. Scopus
ISSN: 00014346

2. Kadets, M.I. On absolute, perfect, and unconditional convergences of double series in Banach spaces / M.I. Kadets // Ukrainian Mathematical Journal, 1997. – V. 49, I. 8. – Pp. 1158-1168. Scopus
ISSN: 0041-5995
DOI: 10.1007/BF02487545

3. Kadets, M.I. A sufficient condition for strong almost-periodicity of scalarly almost periodic representations of the group of real numbers / M.I. Kadets // Ukrainian Mathematical Journal, 1997. – V. 49, I. 4. – Pp. 576-580. Scopus
ISSN: 0041-5995
DOI: 10.1007/BF02487320

1996 рік

1. Kadets, M.I. Absolute, perfect, and unconditional convergence of double series / M.I. Kadets // Functional Analysis and its Applications, 1996. – V. 30 (2). – Pp. 140-142. Scopus
ISSN: 00162663

1995 рік

1. Kadets, M.I. On the relationship between the strong and scalar almost periodicity of Banach representations of the group of reals / M.I. Kadets // Functional Analysis and Its Applications, 1995. – V. 29 (4). – Pp. 282-283. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01077477

1992 рік

1. Kadets, M.I. On connections between various forms of almost-periodic representations of groups / M.I. Kadets, Yu.I. Lyubich // Journal of Soviet Mathematics, 1992. – V. 58 (6). – Pp. 493-494. Scopus
ISSN: 00904104
DOI: 10.1007/BF01109686

1991 рік

1. Kolosov, A.I. A class of equations with concave operators that depend on a parameter / A.I. Kolosov // Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR, 1991. – V. 49 (4). – Pp. 381-386. Scopus
ISSN: 00014346
DOI: 10.1007/BF01158214

2. Kolosov, A.I. A class of equations with concave operators that depend on a parameter. Zbl  0735.47031. Math. Notes 49, No.4, 381-386 (1991); translation from Mat. Zametki 49, No.4, 74-80 (1991). ZbMath

1989 рік

1. Kolosov, A.I. On a problem with the free boundary for a second order ordinary differential equation. Zbl  0787.34023. Klokov, Yu. A. (ed.), Theoretical and numerical studies on boundary value problems. Collection of scientific works. Riga: Latvijskij Gosudarstvennyj Universitet Im. P. Stuchki, 147-155 (1989). ZbMath

1988 рік

1. Kadets, M.I. Resolving and strictly resolving regularizers / V.M. Kadets, M.I. Kadets, V.P. Fonf // Siberian Mathematical Journal, 1988. – V. 29 (3). – Pp. 380-384. Scopus
ISSN: 00374466
DOI: 10.1007/BF00969646

1986 рік

1. Kolosov, A.I. A class of equations with operators having concavity properties / A.I. Kolosov // Siberian Mathematical Journal, 1986. – V. 27 (2). – Pp. 204-210. Scopus
ISSN: 00374466
DOI: 10.1007/BF00969387

A class of equations with operators having concavity properties. Zbl  0606.47055. Sib. Math. J. 27, 204-210 (1986); translation from Sib. Mat. Zh. 27, No.2(156), 75-83 (1986). ZbMath

2. Kolosov, A.I. On some class of differential equations with discontinuous right-hand side. Zbl  0609.34010. Dokl. Akad. Nauk Ukr. SSR, Ser. A 1986, No.9, 5-8 (1986). ZbMath

1985 рік

1. Kadets, M.I. A normability condition for Frechet spaces / V.M. Kadets, M.I. Kadets // Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR, 1985. – V. 38 (1). – Pp. 592-595. Scopus
ISSN: 00014346
DOI: 10.1007/BF01137474

2. Kolosov, A.I. A class of boundary value problems reducible to equations with a heterotonic operator. Zbl  0625.34011. Differ. Equations 21, 1262-1268 (1985); translation from Differ. Uravn. 21, No.11, 1884-1891 (1985). ZbMath

3. Kolosov, A.I. Constructive solvability of nonlinear boundary value problems in the class of convex functions. Zbl  0593.34023. Sov. Math., Dokl. 31, 337-340 (1985); translation from Dokl. Akad. Nauk SSSR 281, 781-785 (1985). ZbMath

4. Kolosov, A.I. On the bifurcation of the solutions of a nonlinear boundary value problem. Zbl  0568.34014. Nonlinear boundary value problems of ordinary differential equations, Collect. sci. Works, Riga 1985, 3-14 (1985). ZbMath

1984 рік

1. Kadets, M.I. 1.12. The inverse problem of the best approximation of bounded, uniformly continuous functions by entire functions of exponential type and related problems / M.I. Kadets // Journal of Soviet Mathematics, 1984. – V. 26 (5). – Pp. 2286. Scopus
ISSN: 00904104
DOI: 10.1007/BF01221576

2. Kadets, M.I. Conditions for the convexity of the limit set of Riemann sums of a vector-valued function / V.M. Kadets, M.I. Kadets // Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR, 1984. – V. 35 (2). – Pp. 85-88. Scopus
ISSN: 00014346
DOI: 10.1007/BF01139857

1983 рік

1. Kadets, M.I. Two theorems on the massiveness of boundaries in reflexive Banach spaces / M.I. Kadets, V.P. Fonf // Functional Analysis and Its Applications, 1983. – V. 17 (3). – Pp. 227-228. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01078111

2. Kadets, M.I. Subspaces of ℓ1 with strictly convex norm / M.I. Kadets, V.P. Fonf // Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR, 1983. – V. 33 (3). – Pp. 213-215. Scopus
ISSN: 00014346
DOI: 10.1007/BF01686329

1982 рік

1. Kadets, M.I. Relation between some properties of convexity of the unit ball of a Banach space / M.I. Kadets // Functional Analysis and Its Applications, 1982. – V. 16 (3). – Pp. 204-206. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01081594

2. Kadets, M.I. Norming subspaces, biorthogonal systems, and preconjugate banach spaces / M.I. Kadets, B.V. Godun // Siberian Mathematical Journal, 1982. – V. 23 (1). – Pp. 33-36. Scopus
ISSN: 00374466
DOI: 10.1007/BF00971417

3. Kolosov, A.I.; Kolosova, S.V.; Tikhonovich, A.Yu. On two-sided approximations in the solution of the Thomas-Fermi problem. Zbl  0483.65080. Mat. Fiz. 31, 36-38 (1982). ZbMath

1980 рік

1. Kadets, M.I. Banach spaces without complete minimal systems / M.I. Kadets, B.V. Godun // Functional Analysis and Its Applications, 1980. – V. 14 (4). – Pp. 301-302. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01078309

1979 рік

1. Kolosov, A.I. An approach to the investigation of monotonic solutions of n-th-order nonlinear ordinary differential equations. Zbl  0434.34017. Differ. Equations 15, 272-276 (1979). ZbMath

2. Kolosov, A.I. Über ein Verfahren zur Untersuchung monotoner Lösungen nichtlinearer gewöhnlicher Differentialgleichungen n-ter Ordnung. Zbl  0411.34029. Differ. Uravn. 15, 392-397 (1979). ZbMath

1978 рік

1. Kadets, M.I. The superreflexivity property of a Banach space in terms of the closeness of its finite-dimensional subspaces to euclidean spaces / M.I. Kadets // Functional Analysis and Its Applications, 1978. – V. 12 (2). – Pp. 142-144. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01076263

2. Kolosov, A.I.; Kolosova, S.V. On two-sided approximations in the solution of the Falkner-Skan problem. Zbl  0447.34014. Mat. Fiz. 23, 63-67 (1978). ZbMath

1977 рік

1. Kadets, M.I. The geometry of normed spaces / M.I. Kadets // Journal of Soviet Mathematics, 1977. – V. 7 (6). – Pp. 953-973. Scopus
ISSN: 00904104
DOI: 10.1007/BF01223132

2. Kolosov, A.I. Boundary-value problem on a nonfixed interval. Zbl  0404.34019. Sib. Math. J. 17(1976), 944-948 (1977). ZbMath

3. Kolosov, A.I.; Kurcenko, T.S. Solution of a boundary-value problem on a half-line by a nonstationary method. Zbl  0376.34011. Differ. Equations 12(1976), 1378-1381 (1977). ZbMath

1976 рік

1. Kadets, M.I. Some properties of the set of extreme points of the unit ball of a Banach space / M.I. Kadets, V.P. Fonf // Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR, 1976. – V. 20 (3). – Pp. 737-739. Scopus
ISSN: 00014346
DOI: 10.1007/BF01097240

2. Kolosov, A.I. Boundary-value problem on a nonfixed interval / A.I. Kolosov // Siberian Mathematical Journal, 1976. – V. 17 (6). – Pp. 944-948. Scopus
ISSN: 00374466
DOI: 10.1007/BF00968020

3. Kolosov, A.I. Über ein Randwertproblem auf einem nichtfixierten Intervall. Zbl  0346.34009. Sib. Mat. Zh. 17, 1289-1294 (1976). ZbMath

4. Kolosov, A.I.; Su, Li Mun. Über die zweiseitige Konvergenz der Methode der sukzessiven Approximation. Zbl  0393.45009. Math. Collect., Acad. Sci. Ukr. SSR, Inst. Math. 178-181 (1976). ZbMath

5. Kolosov, A.I. Aprioriabschätzungen der Lösung eines nichtlinearen Randwertproblems. Zbl  0404.34018. Math. Collect., Acad. Sci. Ukr. SSR, Inst. Math. 101-103 (1976). ZbMath

6. Kolosov, A.I.; Kurcenko, T.S. Lösung eines Randwertproblems auf der Halbachse nach einer instationären Methode. Zbl  0343.34013. Differ. Uravn. 12, 1967-1970 (1976). ZbMath

1975 рік

1. Kadets, M.I. Note on the gap between subspaces / M.I. Kadets // Functional Analysis and Its Applications, 1975. – V. 9 (2). – Pp. 156-157. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01075458

1974 рік

1. Kolosov, A.I. A boundary-value problem on a half-line for an equation with discontinuous right side. Zbl  0284.34020. Differ. Equations 8(1972), 444-450 (1974). ZbMath

1973 рік

1. Dorohov, V.A.; Kolosov, A.I. Über die Lösung eines nichtlinearen Problems der Magnetohydrodynamik. Zbl  0253.76063. Dopov. Akad. Nauk Ukr. RSR, Ser. A 1973, 74-77 (1973). ZbMath

1972 рік

1. Kolosov, A.I. Randwertproblem auf der Halbachse für eine Gleichung mit unstetiger rechter Seite. Zbl  0255.34016. Differ. Uravn. 8, 590-597 (1972). ZbMath

2. Kolosov, A.I.; Lyubarskij, G.Ya. An equation of Thomas-Fermi type. Zbl  0257.34019. Differ. Equations 5(1969), 1199-1206 (1972). ZbMath

1971 рік

1. Kadets, M.I. Some functionals over a compact Minkovskii space / M.I. Kadets, M.G. Snobar // Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR, 1971. – V. 10 (4). – Pp. 694-696. Scopus
ISSN: 00014346
DOI: 10.1007/BF01106467

2. Kolosov, A.I. Transformation of a singular boundary-value problem on a half-line to an integral equation with a discontinuous operator / A.I. Kolosov // Mathematical Notes of the Academy of Sciences of the USSR, 1971. – V. 9 (1). – Pp. 45-48. Scopus
ISSN: 00014346
DOI: 10.1007/BF01405051

Transformation of a singular boundary-value problem on a half-line to an integral equation with a discontinuous operator. Zbl  0223.34020. Math. Notes 9, 45-48 (1971). ZbMath

3. Kolosov, A.I. Über die Transformation eines singulären Randwertproblems auf einer Halbachse in eine Integralgleichung mit unstetigem Operator. Zbl  0216.36702. Mat. Zametki 9, 77-82 (1971). ZbMath

1970 рік

1. Kolosov, A.I. Über einen Typ von nichtlinearen Randwertproblemen auf der Halbachse. Zbl  0309.34013. Teor. Funkts., Funkts. Anal. Prilozh. 11, 132-141 (1970). ZbMath

1969 рік

1. Kadets, M.I. On the integration of almost periodic functions with values in a Banach space / M.I. Kadets // Functional Analysis and Its Applications, 1969. – V. 3 (3). – Pp. 228-230. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01676624

2. Kolosov, A.I.; Lyubarskij, G.Ya. Über eine Gleichung vom Thomas-Fermischen Typus. Zbl  0175.38003. Differ. Uravn. 5, 1626-1634 (1969). ZbMath

1967 рік

1. Kadets, M.I. Proof of the topological equivalence of all separable infinite-dimensional Banach spaces / M.I. Kadets // Functional Analysis and Its Applications, 1967. – V. 1 (1). – Pp. 53-62. Scopus
ISSN: 00162663
DOI: 10.1007/BF01075865


DSC 2502

Фото 5f24f23

ф13

На сайті 734 гостей та користувачі відсутні