Історія кафедри

        Постановою Ради Народних Комісарів України від 12 червня 1930 р. у Харкові, на базі Всеукраїнського технікуму комунального господарства, що існував з 1922 року, був створений інститут комунального бржечко 001господарства (ХІКГ) під керівництвом директора Б. Г. Барабаша  (1930-1934рр.). Серед кафедр, кабінетів, навчальних лабораторій був і кабінет вищої математики. У 1934 році кабінет був перетворений на кафедру вищої математики, яку очолив канд. фіз.-матем. наук, доцент Марк Давидович Сигідін. У роки Великої вітчизняної війни кафедру вищої математики очолювали професор Тіца А.Б. (До 1944 р), доктор фізмат наук, професор Бржечка Володимир Хомич (1944- 1948 рр.), потім знову Сигідін М.Д, що завідував нею до 1962 року. У 1933 р. доцент М. Д. Сигідін написав статтю «Закон великих чисел», яка була опублікована у періодичному виданні Бюлетень Наркомпросу УРСР». В тому ж році він випустив підручник і задачник з математики (витримали три видання).

 З 1962 р. по 1965 р. кафедрою завідував канд. фіз.-матем. наук, доцент М.Р. 105x150 images stories EOG kaf VM image003Роговий, фахівець з диференціальної геометрії. З його ім’ям пов’язана розробка та упровадження до практики кафедри нових навчальних курсів “Теорія ймовірності та математична статистика», «Математичне програмування»

З 1965 р. по 1992 р. кафедрою завідував д-р . фіз.-матем. наук, професор М.Й. Кадець, фахівець з функціонального аналізу. Прихід до колективу результативно працюючого математика сприяв активізації наукової роботи кафедри. Почав працювати науковий семінар з функціонального аналізу, який швидко став загальноміським. Була створена аспірантура, яка швидко стала дуже результативною. З моменту її створення під керівництвом М.Й. Кадеця підготовлено 19 кандидатів наук, сім з яких згодом стали докторами наук, у т.ч. й співробітник кафедри Б.В. Годун, а С.Л. Троянський став членом-кореспондентом Болгарської АН.

113x150 images stories EOG kaf VM image005Професор М.Й. Кадець отримав звання заслуженого діяча науки і техніки України (1991), Соросівського професора (1997), заслуженого професора ХДАМГ (1998), стипендіата Президента України (1999). Указом Президента України у грудні 2005 р. М.Й. Кадецю було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки за цикл монографій «Геометрія і топологія скінченновимірних, нескінченновимірних многовидів і підмноговидів». Професор М.Й. Кадець – автор понад 80 наукових робіт, у т.ч. 2 монографій. Він регулярно виступав на наукових конференціях та читав лекції за запрошенням в університетах Болгарії, Австрії, Іспанії, Ізраїлю.

Професору Кадецу М.Й присвячений спеціальний випуск альманаху музею ХНУГХ імені О.М. Бекетова

200x150 images stories EOG kaf VM image007Починаючи з 1992 р. кафедрою завідує д-р . фіз.-матем. наук, професор А.І. Колосов. Він автор більш, ніж 30 наукових робіт, проводить активну науково-педагогічну діяльність. Основні напрямки його наукових праць – нелінійні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь, нелінійні операторні рівняння в напівупорядкованих просторах.
Анатолій Іванович є референтом міжнародного математичного реферативного журналу (Берлін, Німеччина), головою Державної екзаменаційної комісії на кафедрі прикладної математики Харківського національного університету радіоелектроніки, членом Вченої ради академії.

Професор  А.І. Колосов підтримує тісні наукові зв’язки з Інститутом прикладної математики ім. Келдиша) (нині Інститут математичного моделювання РАН), Латвійським університетом ім.. Стучки, іншими науковими центрами України та зарубіжжя.
Діяльність кафедри завжди відповідала розвитку навчального і наукового рівня інституту.

       Комп’ютеризація інституту спочатку була покладена на кафедру вищої математики. При кафедрі був створений кабінет обчислювальної техніки, яку очолив молодий випускник ХІРЕ М.І.Сенченко. Члени кафедри опанували програмуваня на обчислювальних машинах «Промінь» і «Мир» і почали навчати комп’ютерної грамотності студентів.
     У 1967 р. зі складу кафедри виділився колектив викладачів і було створено інформаційно-обчислювальний центр під керівництвом М.І. Сенченка. Микола Іванович Сенченко нині – заслужений діяч науки і техніки України, д-р техн.. наук, професор, директор Книжкової палати України ім.. Івана Франка, редактор журналу «Вісник Книжкової палати».
      У 1978 р. на базі кафедри вищої математики була створена кафедра прикладної математики і обчислювальної техніки (ПМ і ОТ), яку очолив Анатолій Гаврилович Євдокимов, д-р техн.. наук, професор, академік Української технологічної академії, лауреат Державної премії України (1979), заслужений діяч науки і техніки України (1989), Почесний професор університету (1998).
    До впровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 2006 р., коли був створений Український центр оцінювання якості освіти, підготовку і проведення вступних іспитів з математики було покладено на кафедру вищої математики з залученням вчителів харківських шкіл. До речі, того часу абітурієнти складали два іспити з математики – усний та письмовий. Підготовку до вступу на перший курс здійснювали відповідні підрозділи інституту. Найвагомішим з них на той час було підготовче відділення (1970-1996 р.р.), на якому викладали математику викладачі кафедри Ю.Є Печеніжський, В.О. Акимович, Н.Н. Коваленко, Е.Б. Колодяжна, М.П. Данилевський. А.В. Якунін. За 26 років свого існування через підготовче відділення пройшло 3377 слухачів, з яких 2743 стали студентами. У березні 1992 року за наказом ректора Л.М. Шутенка в інституті було створено факультет довузівської підготовки (нині Центр доуніверситетської освіти і кар’єри), який очолив В.В. Бізюк. Левова частина за кількістю годин випадала на математику, а слід відзначити, що інколи на факультеті навчалось більш як 1600 слухачів щорічно.
      На ті часи випадає і найбільший за кількістю годин об’єм курсу вищої математики, який включав операційне, варіаційне числення, рівняння математичної фізики, теорію поля, окремими курсами викладались також чисельні методи, теорія ймовірності і математична статистика. Відповідно, кафедра тих часів мала найбільший кількісний та якісний склад, в якому, зокрема, працювали одночасно чотири доктори наук. Функціонував на кафедрі як самостійний підрозділ науково-дослідницький сектор.
      Кафедра вищої математики мала своїх представників у керівництві, членів Вченої ради університету: доцент О.І. Ропавка з 1986 р. по 1995 р. обіймав посаду декана факультету по роботі з іноземними студентами; доцент В.В. Бізюк – завідувач підготовчого відділення з 1985 р., а з 1992 р. по 2012 р. –декан факультету довузівської підготовки. Таким чином, кафедра вищої математики була родоначальником ряду підрозділів інституту і провідником багатьох наукових ідей.
      З минулих літ і до сьогодення співробітники кафедри вели і ведуть активну та плідну наукову діяльність в різноманітних галузях прикладних наук за напрямами: геометрична теорія банахових просторів (проф.. Б.И. Годун); методи математичної статистики у питаннях охорони навколишнього середовища (доц. С.О. Станішевский); фізичні і конструктивні питання стиковки оптичних волокон (доц. С.О. Станішевский, проф.. Т.І. Гуткін); нелінійні операторні рівняння в напівпорядкованих просторах (доц.. О.Ю. Тихонович); нестаціонарне деформування тонких пластинок і оболонок під дією імпульсних навантажень (доц.. В.В. Бізюк); математичні моделі і фізичні аспекти асинхронних двигунів (В.О. Дорохов); моделювання і керування складними технологічними об’єктами трубопровідної енергетики (доц.. А.В. Якунін); процеси взаємодії заряджених частинок з молекулярними газами, моделювання процесів, які виникають в хвостах комет і атмосфері, дослідження оптичних спектрів молекул, атомів та іонів (доц.. М.П. Данілевський); розробка наближених методів обчислення, теорія пружності (доц.. О.С.Архіпова); дослідження спектральних та резонансних властивостей хвилеводних систем, частково заповнених діелектриком з втратами (доц.. Л.Б. Коваленко); статистичний аналіз в теорії та методиці професійної освіти (ст.. викладач Л.П. Вороновська); дослідження з функціонального аналізу, геометрії Банахових просторів (ст. викладач Ю.Є Печеніжський); у рамках національної програми «Ресурсозбереження» - визначення напруг і температурних полів у виробах складної геометрії (ст.. викладач О.В. Бораковський); розміщення об’єктів у тривимірному просторі з умовою середнього центру мас (ст. викладач С.С. Шульгіна); математичне моделювання процесів розбиття та маршрутизації в транспортних мережах великої вимірності (асист. А.О. Кобець); формування професійної культури майбутніх менеджерів з урахуванням гендерних особливостей (доц.. Ю.В. Ситникова); математичне моделювання та чисельний аналіз повільних течій в’язкої рідини (асист. С.М. Ламтюгова).
      Викладачами кафедри підготовлені курси вищої математики, дискретної математики, теорії ймовірності і математичної статистики, чисельні методи. Дисципліна «Вища математика» є нормативною для студентів, що навчаються за всіма спеціальностями, за якими проводить підготовку університет. На вимогу сьогодення останніми роками співробітниками кафедри підготовлені всі умови для дистанційного навчання студентів усіх спеціальностей і слухачів підготовчих курсів.
     Історія кафедри вищої математики нерозривно пов’язана з історією університету, постійно у творчому пошуку , спрямованому на підвищення професійної майстерності молодих фахівців міського господарства.


На сайті 312 гостей та користувачі відсутні